1. Shishir Subba
  2. Khem Raj Bhatta
  3. Anjan Dhakal
  4. Binod Poudel
  5. Arti Jha
  6. Jennifer Soundrel
  7. Preity Modi
  8. Sadhana Thapa
  9. Rampukar Shah